Statuty

I. Zasady ogólne

§  1. Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy posiada własne archiwum, które nosi nazwę: Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.

§ 2. Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy jest samoistną instytucją  i rządzi się niniejszym statutem oraz załączonym do niego regulaminem.

§ 3. Budżet Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy i uposażenie jego pracowników pochodzi z kasy Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Wysokość budżetu, na wniosek dyrektora archiwum, ustala Ekonom Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji.

 II. Cel i zadania

§ 4. Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie spełnia następujące za­dania:

1° Przechowuje, zabezpiecza i konserwuje posiadane akta.

2° Porządkuje i brakuje akta, rejestruje i rekonstruuje   zespoły archiwalne, inwentaryzuje je i opracowuje naukowo oraz mi­krofilmuje.

3° Udostępnia materiały archiwalne organom władzy Zgromadzenia Misji oraz osobom i instytucjom kościelnym, naukowym czy innym w granicach przewidzianych przez regulamin archiwum.

4° Na prośbę zainteresowanych czyni wypisy z akt i odpisy, które uwierzytelnia, dokonuje fotokopii archiwaliów.

5° Powiększa swoje zasoby nabytkami z domów Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji.

6° Prowadzi własne prace naukowe.

§ 5. W celu należytego pełnienia swoich zadań archiwum posiada pra­cownię naukową oraz księgozbiór podręczny.

III. Zasób Archiwalny

§ 6. W skład zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy wchodzą archiwalia wytworzone przez instytucje Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji względnie przez te instytucje odziedziczone, otrzymane lub nabyte. W szcze­gólności na tenże zasób składają się następujące grupy zespołów, zespoły, ich części lub akta:

1°  Dokumenty (pergaminowe i papierowe);

2°  Rękopisy (archiwalne) według takiego rozkładu:

3° Zbiory kartograficzne i dokumentacji technicznej (mapy, plany, fotografie i mikrofilmy) odnoszące się do Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

§ 7. Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy powiększa się przez napływ archiwaliów nowszych ze składnic kurii prowincjalnej oraz z archiwów parafialnych.

1° Kuria prowincjalna przekazuje do archiwum swe akta, które zostały zamknięte przed 20—30 laty a archiwa parafialne — sprzed 100 lat.

2° Upominanie się o te akta we wspomnianych urzędach oraz przenoszenie ich do archiwum diecezjalnego należy do kompe­tencji i obowiązków dyrektora archiwum.

 IV. Organizacja archiwum

§ 8. Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy podlega bezpośrednio Wizytatorowi Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, który dla zarzą­du wspomnianą instytucją ustanawia jej dyrektora.

§ 9. Dyrektor archiwum sprawuje bezpośrednio zarząd wewnętrzny-i zewnętrzny instytucji: administracyjny, techniczny i naukowy, a więc:

1°   Reprezentuje archiwum na zewnątrz.

2°   Odpowiada za całość i należyty stan zbiorów.

3°   Planuje i wykonuje budżet archiwalny.

4°   Wypełnia zadania wymienione w §§ 4 i 7.

5°  Kieruje pracownią    naukową    i    zarządza księgozbiorem pod­ręcznym archiwum.

6°   Prowadzi kancelarię archiwum, w której najważniejszymi dzia­łami są akta tyczące się własności, budżetu i organizacji archi­wum oraz działalności dyrektora i udostępniania archiwaliów”.,

7°   Dyrektor archiwum:

a) Nie może z archiwum (bez pozwolenia Wizytatora) alienować żadnego dokumentu i rękopisu.

b) Może natomiast a nawet powinien powiększać zasób archi­walny przez pozyskiwanie lub zakup archiwaliów, książek, dokumentacji,  map,  fotografii,  mikrofilmów;  może wymie­niać lub sprzedawać dublety druków zbędnych należących do biblioteki archiwum.

c)   Wspomniane    wymiany    i    sprzedaże winny się odbywać w ramach przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego o alie­nacji (kań. 1530—1532).

§ 10. Dyrektor archiwum posiada do pomocy jednego pracownika umysłowego, za­leżnego od niego umysłowego.

§ 11. Archiwum używa podłużnej i okrągłej pieczęci z napisem: „Archi­wum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy”.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »